اخبار و رویدادها
لیست اخبار
اطلاعيه ترم تابستان 96-95
اطلاعيه ترم تابستان 96-95
1396/03/03 : اﻃﻼﻋﻴﻪ((ترم تا بستان ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ 96-1395))موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی-غیردولتی اندیشه جهرم در نظر دارد در ترم تابستان 96-95 دروسی که عناوین آن به پیوست آمده است ،ارائه نماید.1- تقويم آموزشي:انتخاب واحد: از روز شنبه 1396/04/10لغايت پنج شنبه 1396/04/15شروع كلاسها: ازروز شنبه 1396/04/17پايان كلاسها:روزچهار شنبه 1396/05/26شروع امتحانات : 1396/05/28پايان امتحانات : 1396/06/022-نكات مهم:*- انتخاب واحد دانشجويان صرفا به صورت اينترنتيواز طريق نرم افزار آموزشي موسسه امكان پذير است.از مراجعه حضوري وتقاضاي ......
اطلاعيه دريافت كارت ورود به جلسه امتحانات پاياني   ((نيمسا ل دوم سال تحصيلي96-1395))
اطلاعيه دريافت كارت ورود به جلسه امتحانات پاياني ((نيمسا ل دوم سال تحصيلي96-1395))
1396/03/03 : ((هوالعلیم))اﻃﻼﻋﻴﻪ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺎرت ورود ﺑﻪ ﺟﻠﺴﻪ اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ((ﻧﻴﻤﺴﺎ ل دوم ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ 96-1395))زﻣﺎن ﺷﺮوع ﭘﺮداﺧﺖ باقيمانده ﺷﻬﺮﻳﻪ:01خردادماه اﻟﻲ 18خردادماه 1396زﻣﺎن درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺎرت ورود ﺑﻪ ﺟﻠﺴﻪ:10 اﻟﻲ18 خرداد ماه 1396ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد در روزﻫﺎي اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﻛﺎرت ورود ﺑﻪ ﺟﻠﺴﻪ اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﺧﻮد را درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻴﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻘﺺﻫﺎي اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ. در اﻳﺎم ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺸﻐﻮل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ رﻓﻊ ﻧﻮاﻗﺺ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ زﻣﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﻪ ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﺪ .ﺑﺮاي درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺎرت ورودﺑﻪ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻲﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧ ......